۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله حلقوی دور چشم

Orbicularis occuli muscle : :عضله حلقوی دور چشم Origin: Frontal bone, medial palpebral ligament, lacrimal bone مبدا: استخوان پیشانی، رباط پلکی داخلی، استخوان اشکی Insertion: Lateral […]
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله حلقوی دهان

Orbicularis oris muscle : :عضله حلقوی دهان Origin:Mid-line of the mandible and maxilla مبدا :خط میانی فک تحتانی و فوقانی Insertion:Into the tissues of the upper […]
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

بخش چشمی عضله حلقوی چشم

Orbital part of orbicularis occuli muscle : :بخش چشمی عضله حلقوی چشم Origin: Medial palpebral ligament ابتدا: رباط پلکی داخلی Insertion: Run around the orbital opening […]
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

بخش پلکی عضله حلقوی چشم

Palpebral part of orbicularis occuli muscle : :بخش پلکی عضله حلقوی چشم Origin: Medial palpebral ligament مبدا: رباط پلکی داخلی Insertion: Lateral palpebral ligament انتها: رباط […]
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله چانه ای

Mentalis muscle : :عضله چانه ای Origin: Incisive fossa on anterior aspect of mandible مبدا: حفره دندان پیشین در قدام فک پایین Insertion: Skin of chin […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پایین آورنده ی لب پایین

Depressor labii inferior muscle : :عضله پایین آورنده ی لب پایین Origin: Oblique line of the mandible, between the symphysis and the mental foramen مبدا: خط […]