۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله بالابرنده کام نرم

Levator veli palatini muscle : :عضله بالابرنده کام نرم Origin: Inferior surface of petrous temporal bone and medial rim of the auditory tube مبدا: سطح تحتانی […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله استیلوهیوئید

Stylohyoid muscle : :عضله استیلوهیوئید Origin: Styloid process of temporal bone مبدا: زائده ی استیلوئید استخوان تمپورال Insertion: Hyoid bone انتها: استخوان هیوئید Innervation: Facial nerve […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله استیلوفارنژیوس

Stylopharyngeus muscle : :عضله استیلوفارنژیوس Origin: Styloid process of the temporal bone مبدا: زائده ی استیلوئید استخوان تمپورال Insertion: Thyroid cartilage مقصد: غضروف تیروئید Innervation: Glossopharyngeal […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله تنگ کننده میانی

Middle constrictor muscle : :عضله تنگ کننده میانی Origin: Greater cornu of the hyoid bone, lesser cornu and stylohyoid ligament مبدا: شاخهای بزرگ و کوچک استخوان […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله تنگ کننده تحتانی

Inferior constrictor muscle : :عضله تنگ کننده تحتانی Origin: Cricoid and thyroid cartilage مبدا: غضروف تیروئید و کریکوئید Insertion: Pharyngeal raphe انتها: رافه ی حلقی Innervation: […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله تنگ کننده فوقانی

Superior constrictor muscle : :عضله تنگ کننده فوقانی Origin: Pterygoid hamulus, pterygomandibular raphe and mandible مبدا: هامولوس پتریگوئید، رافه ی پتریگومندیبولار و فک پایین Insertion: Pharyngeal […]