۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله دندانه ای خلفی تحتانی

Inferior posterior serratus muscle عضله دندانه ای خلفی تحتانی Origin : Thoracolumbar fascia, spines of vertebrae T11-L2 T11- L2 مبدا: فاسیای توراکولومبار، خارهای مهره های Insertion […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله دندانه ای خلفی فوقانی

Superior posterior serratus muscle عضله دندانه ای خلفی فوقانی Origin : Ligamentum nuchae, spines of vertebrae C7 and T1-T3 T1-T3 و سینه ای C7 مبدا: رباط […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

فاسیای توراکولومبار

Thoracolumbar fascia: Is a large, roughly diamond-shaped area of connective tissue constituted by the thoracic and lumbar parts of the deep fascia enclosing the intrinsic back […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضلات بین دنده ای داخلی

Internal intercostal muscles عضلات بین دنده ای داخلی Origin : Upper border of a rib ابتدا :کنار فوقانی دنده Insertion :Lower border of rib above, coursing […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضلات بین دنده ای خارجی

External intercostal muscles عضلات بین دنده ای خارجی Origin : Lower border of a rib within an intercostal space ابتدا : کنار تحتانی دنده ی در […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله سابکلاویوس

Subclavius muscle عضله سابکلاویوس Origin :First rib and its cartilage ابتدا : دنده ی اول و غضروف آن Insertion :Inferior surface of the clavicle انتها : […]