۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ماده خاکستری نخاع

Gray matter: Is a part of the brain and spinal cord that contains the neuronal cell bodies of the central nervous system :ماده خاکستری قسمتی از […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

عضله اینترترانسورسوس

Intertransversus muscle: Any of the paired muscles between the transverse processes of adjacent vertebrae :عضله اینترترانسورسوس عضلات زوجی که بین زوائد عرضی مهره های مجاور قرار […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

رباط نخاعی

Nuchal ligament: A fibrous membrane, which, in the neck, represents the supraspinal ligaments of the lower vertebræ which extends from the external occipital protuberance and median […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

رباط بین خاری

Interspinous ligament: Attaches to ligamentum flavum that runs deep into the spinal column :رباط بین خاری به رباط زرد که در عمق به ستون مهره ای […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

رباط فوق خاری

Supraspinous ligament: Attaches the tip of each spinous process to the other :رباط فوق خاری راس زائده خاری را به هم دیگر متصل می کند
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

زائده خاری

Spinous process: Posterior and inferior projection of bone which is a site of attachment for muscles and ligaments :زائده خاری برآمدگی های خلفی و تحتانی در […]