۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پایین آورنده ی گوشه ی دهان

Depressor anguli oris muscle : :عضله پایین آورنده ی گوشه ی دهان Origin: Oblique line of the mandible مبدا: خط مایل فک پایین Insertion: Each angle […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله خندان

Risorius muscle : :عضله خندان Origin: Parotid fascia مبدا: فاسیای پاروتید Insertion: Each angle of the mouth انتها: گوشه دهان Innervation: Buccal branch of the facial […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله گونه ای بزرگ

Zygomatic major muscle : :عضله گونه ای بزرگ Origin: Anterior of zygomatic bone مبدا: قدام استخوان گونه Insertion: Each angle of the mouth انتها: گوشه دهان […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله گونه ای کوچک

Zygomatic minor muscle : :عضله گونه ای کوچک Origin: Zygomatic bone مبدا: استخوان گونه Insertion: Skin of the upper lip انتها: پوست لب بالا Innervation: Buccal […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله بالابرنده ی گوشه ی دهان

Levator anguli oris muscle : :عضله بالابرنده ی گوشه ی دهان Origin: Maxilla مبدا: فک بالا Insertion: Each angle of the mouth انتها: گوشه دهان Innervation: […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله ی پایین آورنده ی سپتوم بینی

Depressor septi muscle : :عضله پایین آورنده ی سپتوم بینی Origin: Incisive fossa of the maxilla مبدا: حفره ی دندان پیشین فک بالا Insertion: Nasal septum […]