۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله اموهایوئید

Omohyoid muscle : :عضله اموهایوئید Origin: Inferior belly: Upper border of the scapula Superior belly: Intermediate tendon :مبدا بطن تحتانی: کنار فوقانی کتف بطن فوقانی: تاندون […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله تراپزیوس

Trapezius muscle : :عضله تراپزیوس Origin: Spinous processes of vertebraeC7-T12, Nuchal ligament and Occipital Bone مبدا: زوائد خاری مهره های هفتم گردنی تا دوازدهم سینه ای، […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله ی استرنوکلیدوماستوئید

Sternocleidomastoid muscle : :عضله استرنوکلیدوماستوئید Origin: Manubrium and medial portion of the clavicle مبدا: مانوبریوم و قسمت داخلی کلاویکل Insertion: Mastoid process of the temporal bone, […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله استیلوگلوسوس

Styloglossus muscle : :عضله استیلوگلوسوس Origin: The apex of the styloid process مبدا: راس زائده ی استیلوئید Insertion: Superolateral sides of tongue انتها: بخشهای فوقانی طرفی […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

غده زیرزبانی

Sublingual gland : Lie anterior and superior to the submandibular gland and inferior and lateral to the tongue :غده زیرزبانی در قدام و بالای غده ی […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

فاسیای فانژیوبازیلار

Pharyngobasilar fascia : The fibrous coat of the pharyngeal wall situated between the mucous and muscular coats :فاسیای فانژیوبازیلار لایه ی فیبری جدار حلق که بین […]