۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب تروکلئار

Trochlear nerve : Is a motor nerve that innervates only a single muscle: the superior oblique muscle :عصب تروکلئار عصبی حرکتی است که تنها یک عضله […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب پس سری بزرگ

Greater occipital nerve : Arises from between the first and second cervical vertebrae, along with the lesser occipital nerve and innervates the scalp at the top […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب پس سری کوچک

Lesser Occipital Nerve : Is a cutaneous branch of the cervical plexus that innervates the skin of the neck and scalp posterior and superior to the […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب گردنی عرضی

Transverse Cervical Nerve (C2-C3) : Is a cutaneous branch of the cervical plexus that innervates the skin covering the anterior cervical region :عصب گردنی عرضی شاخه […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب گوشی بزرگ

Greater Auricular Nerve : Originates from the cervical plexus, composed of branches of spinal nerves C2 and C3 and provides sensory innervation for the skin over […]
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عصب اینفرااوربیتال

Infraorbital nerve : Innervates (sensory) the lower eyelid, upper lip, and part of the nasal vestibule and exits the infraorbital foramen of the maxilla :عصب اینفرااوربیتال […]