۱۳۹۸/۰۶/۲۴

طناب خارجی

Lateral cord: Is formed from the anterior divisions of the superior and middle trunks :طناب خارجی از انشعاب قدامی تنه فوقانی تشکیل شده است
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضلات بین استخوانی پشت دستی

Dorsal interosseous muscles : :عضلات بین استخوانی پشت دستی Origin:Sides of metacarpals مبداء:سطوح استخوانهای متاکارپال Insertion:Extensor hoods of the thumb, index, ring and little fingers and […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضلات بین استخوانی کف دستی

Palmar interosseous muscles : :عضلات بین استخوانی کف دستی Origin: Adjacent sides of metacarpals مبداء: سطوح مقابل هم استخوانهای متاکارپال Insertion:Extensor hood and base of proximal […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضلات لومبریکال

Lumbrical muscles : :عضلات لومبریکال Origin: Each one originates from a tendon of the flexor digitorum profundus مبداء: هر کدام از تاندون های عضله خم کننده […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک

Flexor digiti minimi brevis muscle : :عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک Origin: Hook of hamate and flexor retinaculum مبداء: قلاب استخوان همیت و فلکسور رتیناکولوم […]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله دور کننده انگشت کوچک

Abductor digiti minimi muscle : :عضله دور کننده اگشت کوچک Origin: Pisiform, pisohamate ligament, the tendon of the flexor carpi ulnaris مبداء: پیزیفرم، رباط پیزوهمیت و […]